projekt nr 4

4. ActivePARK os. Piłsudskiego (III) - rozbudowa miejsca do rekreacji dla dzieci, wraz z modernizacją i budową ciągów pieszych, oraz urządzeniem zieleni.


Miejsce realizacji

Dz. Nr 33/33 (261001_1.0003.AR_21.33/33) ul. Orkana w Skarżysku-Kamiennej (os. Piłsudskiego).

Skrócony opis

Projekt Active PARK od Piłsudskiego (III) zakłada modernizację przestrzeni publ. - rozbudowę i doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców miasta przy ul. Orkana. W ramach proj. przewidziano doposażenie Acite Parku w nowoczesne urządzenia zabawowo-rekreacyjne, modernizację i budowę nowych chodników, urządzenie zieleni i montaż elementów małej architektury.

Opis projektu

Na osiedlu Piłsudskiego w ramach projektu zaplanowano rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej osiedla poprzez dostawę i montaż na działce Nr 33/33 (ul. Orkana w sąsiedztwie Active Parku) urządzeń sprawnościowych i zabawowych dla dzieci (karty techniczne sprzętów w załączeniu - możliwe zastosowanie innego dostawcvy sprzętu):
- huśtawki z siedziskiem  płaskim (1) i elastycznym gniazdem (2),
- karuzeli z siedziskiem w formie półki,
- karuzeli wiszącej,
- stożka wspinaczkowego,
- huśtawki wagowej.

Ta część inwestycji obejmowałaby zakup i montaż ww. urządzeń sprawnościowych i zabawowych dla dzieci, a także wykonanie niezbędnej bezpiecznej nawierzchni pod wszystkimi sprzętami (z piasku) - dostawa, montaż i wykonanie nawierzchni zostały uwzględnione w kosztorysie projektu.  

W ramach projektu przewidziano modernizację istniejących ciągów pieszych w najbliższym otoczeniu urządzeń zabawowych i prowadzących do części fitness Active Parku (rozbiórkę chodników ze starych płyt betonowych i ułożenie nowego chodnika z kostki betonowej bezfazowej) i budowę nowych (ułożenie nowego chodnika z kostki betonowej bezfazowej - taka nawierzchnia również pod planowanymi nowymi ławkami parkowymi).  Obmiary i kosztorys prac przy ciągach pieszych - w kosztorysie. Przykładowe parametry kostki - w załączeniu.

W ramach projektu przewidziano wykonanie ogrodzenia (wraz z furtką) z paneli z drutu o wys. 1m części terenu planowanego pod "strefę malucha" - przeznaczoną dla najmłodszych dzieci, która w całości będzie miała nawierzchnię z piasku. Obmiary i kosztorys prac przy ogrodzeniu - w kosztorysie. Przykładowe parametry ogrodzenia - w załączeniu. Koszty wykonania nawierzchni "strefy malucha" - w kosztorysie.

W ramach projektu zaplanowano zakup i montaż el. małej architektury: 4 szt ławek parkowych i 4 szt. koszy na śmieci. Karty techniczne ławek i koszy - w załączeniu. Koszty zakupu i montażu el. małej architektury - w kosztorysie.

W ramach projektu zaplanowano również urządzenie zieleni - posadzenie 11 szt. drzew o wys. min. 250 cm (klony jesionolistne, platany, wiązy: pospolity/górski) z ustawieniem wsporników z drewna i zagospodarowanie czterech  rabat z zielenią urządzoną (krzewy i krzewinki - do ustalenia/konsultacji z wykonawcą, teren wyłożony włókniną, przysypany zrębkami, korą lub innym materiałem dekoracyjnym). Koszty nasadzeń i urz. zieleni - w kosztorysie.

Projekt zakłada wykorzystanie miejsca obecnie zagospodarowanego jako tereny zielone (trawniki) i ciągi piesze (utwardzone i nieutwardzone).

Projekt  zakłada rozbudowę infrastruktury zlokalizowanej na terenach ogólnodostępnych, zlokalizowanych w centrum obu osiedla- co zapewni dostępność urządzeń dla szerokiego grona mieszkańców Skarżyska i zapewni efektywne wykorzystanie ww. urządzeń.

Lokalizacja po doposażeniu we wspomniane wcześniej urządzenia i sprzęty będzie doskonałym miejscem do bezpiecznego i aktywnego wypoczynku dla różnych grup wiekowych - dzieci, młodzieży i dorosłych (korzystających z pobliskiej strefy Active Parku fitness.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców: obiekty czynne całodobowo, wstęp wolny - bez ograniczeń.