Szczegóły projektu

Wymiana chodnika przy ul. Świeżej (między Targową a ul. 3 Maja)


Miejsce realizacji

ul. Świeża między targiem a ul. 3 Maja

Skrócony opis

Remont chodnika przy ul. Świeżej

Opis projektu

Chodnik przy ul. Świeżej prowadzącej do targowiska miejskiego przy ul. Rynek jest bardzo zniszczony. Korzystają z niego kupujący z całego miasta. Stan jego zagraża bezpieczeństwu przechodniów. Nadmieniam, że w dni targowe parkują na nim mieszkańcy naszego miasta.

Analizując wniosek stwierdzono, że wniosek nie spełnia wymagań określonych w Uchwale Nr VIII/27/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej.
1. Wskazana we wniosku kwota na realizację zadanie jest niewystarczająca do jego wykonania. W związku z powyższym nie ma praktycznej możliwości realizacji projektu za wskazaną kwotę.
Na etapie weryfikacji projektu nie ma możliwości zwiększenie kwoty na realizację zadania, natomiast ograniczenie zakresu rzeczowego jest możliwe tyko w przypadku gdy realizacja całości nie mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację jednego projektu.
Biorąc pod uwagę powyższe wniosek został zweryfikowany negatywnie.